ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรร..
การปฏิบัติธรรมของเยาวชนในโครงการ นักศึกษาคุณธรรมนวัตกรรมแห่งความดี ณ วิทยาลัยอ... 31/01/2563

เว็บไซต์น่าสนใจ

เสวนาทิศทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วิทยาลัยจุลมณีฯ
เปิดโลกมหาจุฬาฯ ตอนที่ 56 แม่ชีระเบียบ
ประวัติหลวงปู่คำคะนิง ตอนที่ 1-10
โรงเรียนวิถีพุทธ โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยม
เกิดขึ้นในปลายปี 2545 เป็น 1 ใน 5 ของโครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการโรงเรียนรูปแบบใหม่ 5 รูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนในกำกับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเ...
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประส...
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาคงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน Maintaining ONESQA's Competency, Increasing...
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | Office of the Royal Society ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มี...
ค่ายวัยใส อบรมคุณธรรม
อบรมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร หน่วยงาน
ปฏิบัติธรรม อบมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับทุกองค์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ สดทุกเรื่อง ออนไลน์ทุกเวลา
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์ รวมทุกเรื่อง รวมทุกข่าวทั่วทุกมุมโลก
google หาทุกอย่างที่ท่านต้องการ
เว็บค้นหาข้อมูลอันดับโลก ค้นหาทุกความต้องการ รวดเร็วทันใจ
มี 14 รายการ
1 / 1
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved