ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาหลายอ..
เปิดรับสมัครตั้งแ่บัดนี้จนถึงวันที่ : 26-กันยายน-2563 16/09/2563
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป...
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” เปิดป้ายโรงเรียน... 08/08/2563
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพป..
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” วันจัน... 08/08/2563

หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ตามหลัก พุทธบริหารการศึกษา Buddhist Education Management

 
หลักพุทธธรรม
แนวทางการใช้
วิถีปฏิบัติ
ตัวชี้วัดผล
ผู้บริหาร
-เจ้าของกิจการ
-ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน
ทศพิธราชธรรม
สัปปุริสธรรม
ความพอเพียง
สอนให้รู้
ทำให้ดู
อยู่ให้เห็น
๑.ประชุมครู/บุคลากร
๒.ปฐมนิเทศนักเรียนผู้ปกครอง
๓.ปฏิบัติเป็นตัวอย่างต้นแบบ
-ผู้บริหารตัวอย่าง
-ผู้ร่วมงานเคารพรัก
-เป็นที่ปรึกษา
         
การบริหารจัดการ
-อำนวยการ/บริหาร ทั่วไป
-การเรียนการสอน
-อาคารสถานที่
-บุคลากรภายใน
สัปปายะ ๗
สามัคคีธรรม
ไตรสิกขา
อิทธิบาท
-ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
-ให้เนื้อหา
- พาฝึกกิจกรรม
-คิดทำพัฒนาปรับปรุง แก้ไข
-ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
๑.กำหนดแผนยุทธศาสตร์
๒.วางแผนปฏิบัติการ
๓.ลงมือทำ
๔.แบ่งปันรับผิดชอบ
๕..ประชุมตามกรอบเป็นเนืองนิตย์
๖..เร่งผลิตผลงาน
-งานเป็นระบบ
-บรรยากาศน่าทำงาน
-กิจการก้าวหน้า
-ผู้ติดต่อพอใจ
-ได้รับการกล่าวขวัญ
         
กิจกรรมปฏิบัติ
๑.ในชั้นเรียน ในโรงเรียน
๒.ที่บ้าน และในสังคม
๓.วันสำคัญทางศาสนา และโอกาสพิเศษ
๔.จิตอาสาพัฒนาชุมชน
-มนสิการพระ
-ธรรมเสวนา
-โยนิโสมนสิการ
-ปรโตโฆสะ
-สงบใจทบทวน
-ระลึกถึงการทำดี
-ฝึกคิดไตร่ตรองปัญหา
-นำพาคิดสร้างสรรค์
-พากันค้นคว้า
-ค้นหาวิธี กันเป็นทีม
-สวดมนต์ สมาธิ ก่อนเรียน และ ก่อนทำงาน
-ทำต่อเนื่องเป็นระยะๆ (ชินสาสมาธิ)
- เรียนรู้จากปัญหา
- เสวนาช่วยกันแก้
- ออกแบบงานให้ทำ
-ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตประจำวัน
-คิดมีเหตุผลขึ้น
-กล้าทำความดี
-มีจิตอาสา
-ความสำนึกรับผิดชอบ
         
สื่อ / อุปกรณ์สนับสนุน
๑.ในสำนักงานในชั้นเรียน
๒.ที่บ้าน และในสังคม
๓.วันสำคัญ โอกาสพิเศษ
สภาวธรรมปัจจุบัน
-ธรรมชาติทุกอย่างเป็นสื่อ
-เตรียมการล่วงหน้า
-คว้าเอาปัจจุบัน
-สร้างสรรค์ปรุงแต่ง
-ใช้ของที่โรงเรียนมี
-อยู่บ้านใช้ของที่บ้าน
-อยู่ในสังคม ฝึกการประยุกต์ใช้เท่าที่มี
-ฝึกทุกครั้งที่นึกได้
-ทำชีวิตให้เป็นปัจจุบันขณะ
-ตัวเองรู้สึกพอใจสบายใจ
-ไม่รู้สึกบีบรัด
-ต้องการ แนะนำให้ผู้อื่นฝึก
         
ครู /บุคลากร /ผู้เรียน
ฝึก ๕ ห้องชีวิต
๑.ห้องนอน
๒.ห้องน้ำ
๓.ห้องแต่งตัว
๔.ห้องอาหาร
๕.ห้องเรียน
อิทธิบาทปัญญาวุฒิธรรม
-สอนให้รู้
-ทำให้ดู
-อยู่ให้เห็น
-คิดให้เป็น
-ใจเย็นๆค่อยๆ ฝึกสอน
-อธิบายประโยชน์
-ประชุมตกลงร่วม
-ฝึก ๕ ห้องชีวิต ชีวิตประจำทุกวัน
-ฝึกลมหายใจ ทำบ่อยๆที่นึกได้
-จนสามารถฝึกได้อย่างต่อเนื่องในขณะทำงาน
-ติดตามผู้รู้
-ฟังครูสอน
-คิดย้อนแยบยล
-ฝึกฝนจนชำนาญ
         
สภาพแวดล้อม
-สำนักงาน
-อาคารสถานที่
-ห้องเรียน
-ที่บ้าน
ธรรมชาติสัปปายะ
ถูกที่
ถูกเวลา
ถูกอัธยาศัย
-ร่วมวางแผนพัฒนา สภาพแวดล้อม
-ปฏิบัติไปตามแผน
-ทดสอบใช้ ตามสถานที่ที่ได้ปรับปรุง
-คิดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเสมอ
-ความรู้สึกสัมผัสที่ดี
-ใช้ได้ตรงตามประโยชน์ของทุกคน
         
การกำกับติดตามผล
-การอำนวยการ /บริหารทั่วไป
-การจัดการเรียนการ สอน
-การพัฒนาบุคลากร
-ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
-ความสัมพันธ์ชุมชน
-ผลประโยชน์ในภาพรวม
สังคหวัตถุ ๔
พละ๕
-กาย วาจา
-อารมณ์ ใจ
-ปัญญา
-สังคม
-ใช้สมุดบันทึกความดีประจำตัวและการประเมินตนเอง
-แลกเปลี่ยนการอ่านบันทึกความดี
-ใช้การประเมิน แบบสังคมมิติ ต่างคนต่างประเมินให้กัน
-ทาน
-ปิยะวาจา
- อัตถจริย
- สมานัตตตา
- ศรัทธา
- วิริยา
- สติ
- สมาธิ
- ปัญญา

 

แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในภาพรวม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศีรษะเกษ

 
หลักพุทธธรรม
แนวทางการนำไปใช้
การปฏิบัติการสอน
ตัวชี้วัดผล
ผู้บริหาร
รายวิชา / เนื้อหา
สัจธรรม
กลั่นกรอง คัดสรรเนื้อหา ที่ถูกต้องจากหลายแหล่ง
เตรียมเนื้อหา สรุปเป็นประเด็น
คิดกิจกรรมให้ฝึกสอดคล้องกัน
คิดปัญหา ให้แก้ไขฝึกปัญญา
ผู้เรียนสนใจ
ตั้งใจเรียน
สนุกกับการฝึก
         
ครูผู้สอน
กัลยาณมิตรธรรม ๗
ปิโย ครุ ภาวนิโย วัตต
วจนกขโม คัมภีรญจ โน จฎฐาเน
ฝีกตนเป็นประจำ
ทำได้ในสิ่งที่สอน
เตรียมเอกสารคำสอน
เตรียมอุปกรณ์ที่เป็นสื่อ
เตรียมเครื่องมือแบบฝึกหัด
เตรียมบันทึกการวัดผล
เป็นที่รักเคารพ ที่ปรึกษา ของนักเรียน
         
การจัดการเรียนการสอน
ไตรสิกขา
เน้นการฝึกปฏิบัติให้มาก
-ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
-ฝึกลมหายใจ ก่อนสอน
-เริ่มสอนเนื้อหา
-พาปฏิบัติฝึกหัดกิจกรรม
-นำสร้างปัญญา พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
-สงบจิตภาวนา ก่อนสอน
-ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เตรียม
-แบ่งกลุ่มเรียนเป็นทีม
-ถามตอบเป็นระบบ
-สมทบด้วยอภิปราย
-ขยายด้วยฝึกปฏิบัติ
-หัดคิดแก้ปัญหา
-พาเฉลยกันเป็นทีม
นักเรียนมีสมาธิดี จิตสงบตั้งใจขึ้นสนุกกับการเรียน มีความสุข กับการเรียน มีสามัคคีเกิดในกลุ่ม
         
กิจกรรมการสอน
-ฝึกในห้องเรียน
-ปฏิบัติในโรงเรียน
-ปฏิบัติที่บ้าน
-ประพฤติในสังคม
ระเบียบวินัยในตนเอง
ระเบียบวินัยส่วนร่วมความรับผิดชอบ ความสะอาด ประหยัด ความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันเมตตา
กรุณา ศรัทธาต่อความดี จิตอาสา
ฝึก ๕ ห้องชีวิต
-ห้องนอน
-ห้องน้ำ
-ห้องแต่งตัว
-ห้องอาหาร
-ห้องเรียน
-ทำความสะอาดห้องน้ำหลัง จากการใช้ทุกครั้งไม่ว่าที่ไหน
-ทานอาหารพร้อมกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน( ประหยัด แบ่งปันสะอาด ครบหมู่ พอเพียง)
-เก็บโต๊ะเก้าอี้ ทำความสะอาดหลังเลิกเรียน
-เก็บที่นอนให้เรียบร้อย
-แต่งตัวอย่างประหยัด ซักรีดด้วยตนเอง
สะอาด ประหยัด รับผิดชอบมีวินัยเป็นระเบียบเรียบร้อยพอเพียง เอื้อเฟื้อ สร้างประโยชน์ จิตสำนึกดี
         
สื่อ/อุปกรณ์การสอน
ธรรมชาติ ของจริง
สร้างเสริมเพิ่มเติมประกอบ
ใช้สื่อธรรมชาติ และของจริง เป็นหลัก
-สอนจากข้อมูลจริง
-ฝึกวิเคราะห์ ภาพ
- ข่าวประจำวัน
-ความสนใจ
-ความกระตือรือร้น
         
ผู้เรียน
สุ จิ ปุ ลิ
อิทธิบาท
ประกวด แข่งขัน ให้รางวัลการทำดี
-ประกวด ทักษะ ความรู้ แข่งขัน เดี่ยว / กลุ่ม / ยกชั้น
- ความตั้งใจ
- สมาธิ
- ระเบียบ
- วินัย
- สามัคคี
         
การวัด-ประเมินผล
คุณภาพชีวิต
กาย จิตใจ ปัญญา สังคม
วัดผล เป็นระยะๆ
ก่อนเรียน
บันทึกรายวัน รายอาทิตย์ สรุปทุก ๑ เดือน
มีการพัฒนาพฤติกรรม
กายวาจา ที่สะท้อนการพัฒนาจิตใจ
ปัญญา และสังคม

 

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved