ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป...
พิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” เปิดป้ายโรงเรียน... 08/08/2563
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพป..
พิธียกป้ายตราสัญลักษณ์อาคารปฏิบัติธรรม “พระเทพปวรเมธี (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)” วันจัน... 08/08/2563

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัย

ประวัติสถานศึกษา

             วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ   เดิมชื่อ  โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตั้งอยู่เลขที่  ๕๓/๑ ตำบลดูน  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ดำเนินกิจการโดย นางระเบียบ  ชมชื่นธนโชค  เป็นประธานโครงการจัดตั้ง  และเป็นผู้รับใบอนุญาต ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยจุลมณีศรีสะเกษ ”  และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ” ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ก่อนที่จะขอ จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ โดยผู้รับใบอนุญาต ได้ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาในตำแหน่งครูผู้สอนหลายสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และเป็นอาจารย์แนะแนว  ขณะที่ทำงานนั้นนางระเบียบ ชมชื่นธนโชค เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเป็นประจำ นอกจากทำหน้าที่ในการสอนวิชาการแล้วยังทำหน้าที่วิทยากรอบรมธรรมะให้กับนักศึกษา จึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนแนววิถีพุทธ เพราะเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น นั่นคือ เยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นกำลังยึดค่านิยมสมัยใหม่ทำให้เป็นเยาวชนที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่หลายปีได้ลาออกจากที่ทำงานมาก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี กันทรารมย์ตามความตั้งใจ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมะ ประกอบกับปัญหาวัยรุ่นในช่วงนั้นท่านจึงมีแนวความคิดอย่างมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทแนววิถีพุทธ ซึ่งขณะนั้นไม่มีโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในเขตอำเภอกันทรารมย์  ท่านจึงตัดสินใจที่จะขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทอาชีวะแนววิถีพุทธขึ้น  โดยได้จัดหา ๒ รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษสถานที่ ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมกับศึกษารูปแบบการดำเนินการโรงเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชนและรัฐบาลในขณะนั้น  และในที่สุดโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์จึงได้ก่อตั้งขึ้นจนสำเร็จโดย นางระเบียบ   ชมชื่นธนโชค   มีสถานที่ตั้งโรงเรียน    อยู่ที่อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ   โดยท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต  ตั้งแต่การจัดตั้งครั้งแรก 
             โรงเรียนมีสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วยอาคาร ๙  หลัง  คือ
                   ๑. อาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
                   ๒. อาคารโรงฝึกงาน  ๑  หลัง 
                   ๓. โรงอาหาร  ๑ หลัง 
                   ๔. อาคารหอประชุม
                   ๕. อาคารที่พักนักศึกษาชาย
                   ๖. อาคารที่พักนักศึกษาหญิง
                   ๗. อาคารห้องน้ าส าหรับหอพักหญิง  ๒๐ ห้อง
                   ๘. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
                   ๙. อาคารหอพักนักศึกษาชาย ๒ ชั้น ๑ หลัง
             มีเนื้อที่  ๑๐ ไร่   ๒ งาน  ตั้งอยู่ติดกับสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์  ผู้รับใบอนุญาต ได้จัดการบริหารการศึกษา  วิชาการงานอาชีพ  และคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  เป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษาแนววิถีพุทธ  เน้นให้ผู้เรียนมีสติ  มีสมาธิ  มีปัญญา  นำไปพัฒนาทักษะวิชาการงานอาชีพด้วยคุณธรรม ดำรงชีวิตในสังคมอย่างถูกวิธี โดยขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อรองรับความเจริญ และความต้องการของพื้นที่บริการ  เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน  โดยมีพระครูพิพัฒนากร  เป็นประธานที่ปรึกษา  พระครูสถิตธรรมวิมล  เป็นที่ปรึกษา  หลวงพ่อวีรศักดิ์  ฐิตคุโณ  เป็นที่ปรึกษา  พระมหาประยูร  ติกขฺปฺญโญ  เป็นที่ปรึกษา    ให้การสนับสนุนด้วยคุณธรรมตลอดมา

 

 

บรมครูผู้ให้ธรรมเป็นทาน


หลวงปู่คำคนิง  จุลมณี

            หลวงปู่คำคนิง  จุลมณี  เกิดที่บ้านหนองบัว  แขวงคำม่วน  ราชอาณาจักรลาว  ในปีกุน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  หลวงปู่เคยบวชเป็นเณร  เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา  เคยบวชเป็นฤาษี  ๑๘  ปี  ได้ฝึกปฏิบัติดี  มีชื่อเสียงจนเจ้ามหาชีวิตประชาชนลาวได้ได้กราบนมัสการด้วยความศรัทธา  และรับเป็นโยมอุปัฏฐาก  จัดพิธีอุปสมบทให้ที่เวียงจันทน์  ต่อมาหลวงปู่ได้เป็นลูกศิษย์   พระอาจารย์เหม่ย   ได้รับการฝึกสมาธิวิปัสสนาอย่างอุกฤษฏ์  และในที่สุดหลวงปู่ได้จาริกข้ามแม่น้ำโขงมาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ  บริเวณหน้าผาใกล้แม่น้ำโขงบรรจบกับแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสองสีที่อำเภอโขงจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งบริเวณน้ำได้รับการพัฒนาเป็นวัดถ้ำคูหาสวรรค์นี้เอง  หลวงปู่ได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ๓๒  พรรษา  หลวงปู่ได้ละสังขารเมื่ออายุ ๙๑ ปี  ในวันที่ ๑๗  เมษายน  ๒๕๒๘
          

คำนิยมของผู้สนับสนุนโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

                                         

พระครูพิพัฒนากร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ศิษย์เอกหลวงปู่คำคนิง จุลมณี

 
           
การศึกษานั้นย่อมเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับสายสามัญ  หรือสายอาชีพ  แต่ทว่าเมื่อความเจริญก้าวหน้าของโลกอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์  ความทันสมัยของเทคโนโลยี  ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยของเราเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา  และจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรในการพัฒนาประเทศ  ด้านอุตสาหกรรม  เราจึงต้องใช้ให้ความสำคัญกับการศึกษาให้มาก  โดยเฉพาะสายอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม  แต่หากมองดี ๆ แล้วประเทศไทยของเรายังขาดบุคลากรทางด้านสายอาชีพอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย  จึงเป็นมูลเหตุให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสายอาชีพ  ขึ้นตามตัวเมืองและจังหวัดต่าง ๆ แต่กระนั้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลในสายอาชีพ  โดยเฉพาะตามอำเภอต่าง ๆ
            ดังนั้น  อาตมภาพจึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีโรงเรียนในวิถีพุทธให้มาก  เพราะในปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดการให้การศึกษาที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม  ก็ประจวบเหมาะกับทางสถานศึกษา  อาตมาจึงได้ให้คำแนะนำและมอบชื่อตั้งเป็น  อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  คือนามสกุลของพระเดชพระคุณของหลวงปู่คำคนิง  จุลมณี  ซึ่งเป็นปรมาจารย์  ของวัดถ้ำคูหาสวรรค์  ที่เหล่าศิษย์ให้ความเคารพนับถือ  เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ในการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษนี้จะเป็นแหล่งทีผลิตบุคลากรที่สำคัญทั้งในด้านการศึกษา  และการอบรมคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน  เพื่อให้ผู้ที่จบออกไปประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมไปพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต        

 

พระมงคลรังษี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

            อาตมาของสนับโรงเรียนนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี  ในการเผยแพร่พุทธศาสนาตามแนวแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ได้อมรมสั่งสอนมนุษย์เทวดาตลอดมาถึงปัจจุบันนี้  ขอให้คำสั่งสอนเป็นไปในดวงใจในพุทธบริษัท  ให้มีดวงตาเห็นธรรมตามความเจริญตามความเป็นจริงทุกท่านเทอญ
 

พระญาณวิเศษ

เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)

            ขออนุโมทนาในความตั้งใจสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนควบคู่ไปกับการเรียนอาชีพ  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม  นับเป็นแนวคิดที่น่าอนุโมทนากับอุบาสิการะเบียบ  ถิรญาณี  ที่ท่านมีแนวคิดจะพัฒนาคน  และสังคมให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีทางของพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรสืบไป
            ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่อุบาสิการะเบียบ  ถิรญาณี  และคณะผู้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จงมารวมกันป็นตบะ  เดชะ  พลวปัจจัยให้อุบาสิการะเบียบ  ถิรญาณี  และคณะจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ  และขอให้กิจการโรงเรียนเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระศรีธรรมนาถมุนี(ปัจจุบัน พระราขธรรมสารสุธี)
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

      เนื่องจากปัจจุบันนี้  เป็นยุควิทยาการครอบงำโลกวัตถุเป็นเจ้านายของมนุษย์ทั่วโลกไปแล้ว  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้โลกและชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนอกจากเน้นการศึกษายังจัดลำดับเป็นชั้นต้น กลาง สูง  ในคำนิยามของโลก  เพราะฉะนั้น  จึงมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ที่ตนเองไม่ได้  และมีความสามารถพอที่จะนำความรู้ไปใช้ในกิจน้อยใหญ่
          แต่กระนั้นก็ ลำพังแต่ความรู้เพียงอย่างเดียว  ไม่อาจนำพาชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญม่นคงได้  ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างปรับโครงสร้างทางคุณธรรม  คือ  ไตรสิกขา  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ให้มั่นคงซาบซึ้งเข้าใจ  เพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้มุ่งพัฒนาความรู้คู่เกี่ยวกับความดีไปพร้อม ๆ กัน  เราจึงจะได้ทั้งคนมีความรู้และคนดีด้วย
           ตามที่คณะกรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน  มีความดำริที่จะจัดตั้งโรงเรียนนำพิเศษ  เปิดสอนทั้งวิชาการ วิชาชีพ  และวิชาธรรม (วิถีพุทธ)  โดยดำเนินตามหลักสติปัฏฐาน “มหาสิปัฏฐาน ๔”  เพื่อยึดธรรม  คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ดี  และน่ายกย่องอย่างยิ่ง   จึงขอแสดงความคิดเห็นสนับสนุนโรงเรียนประเภทนี้ได้มีมากขึ้น  เพื่อเป็นทางเลือกของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง

 

พระครูประภัสสรสังฆกิจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์

                ขออนุโมทนาในเจตนาของคณะกรรมการจัดตั้ง  คณะกรรมการบริหารจัดการในการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  นับว่าเป็นการขยายโอกาส  สถานที่ศึกษาให้อยู่ใกล้ในเขตท้องที่จะได้สะดวกสบายแก่เยาวชนในด้านการศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ทำให้ผู้เรียนเข้าศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  ในการดำเนินชีวิต  เป็นชีวิตที่มีคุณภาพประสิทธิภาพในด้านการศึกษา  การศึกษาทำให้คนเป็นคน  การศึกษาทำให้คนดีเลิศกว่าคน  การศึกษาทำให้คนประเสริฐกว่าคน  คนมีการศึกษามีคุณธรรม  นำชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสง่างาม  สงบร่มเย็น  ควรสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเป็นอย่างดียิ่งตลอดไป
 
                                                


พระครูสถิตยธรรมวิมล
เจ้าอาวาสวัดบูรพา(บ้านผึ้ง) ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทาม

          ตามที่คณะผู้บริการโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  จะได้จัดการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนในเขตอำเภอกันทรารมย์และจะทำการประกอบอาชีพพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  อาตมาภาพในฐานะเป็นพระสังฆาธิการรูปหนึ่งในเขตอำเภอกันทรารมย์   ก็รู้สึกยินดีอนุโมทนากับคณะผู้บริหารทุกท่านที่ประสบความสำเร็จมาสู่อำเภอกันทรารมย์  จึงขอแสดงความยินดีในอนุโมทนากับคณะผู้บริหารทุกท่าน  เพื่อเป็นแหล่งผลิตเยาวชนให้ได้รับความรู้ความสามารถจากการเปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดียิ่งขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

 


พระอาจารย์วีระศักดิ์  ฐิตคุโณ
             อาตมาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาทางคณะผู้ริเริ่มจัดตั้ง  และกลุ่มบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  ผู้มุ่งเปิดสอนวิชาชีพ  และวิชาธรรม  เพื่อพัฒนาบุคคล  พัฒนาวัตถุ  และจิตใจโดยแนวทางวิถีพุทธ  ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์อบรม  หนึ่งเป็นวัดทั้งโรงเรียน   การพัฒนาก็ย่อมมีอุปสรรค  ก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจจริงไม่ย่อท้อ  ไม่หนีอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  อาตมาขอสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  เพื่อจะได้มีแบบพิมพ์ที่ดีให้แก่สังคมประเทศชาติ 

           ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย  คุณหลวงปู่คำคนิง  จุลมณี  คุณบิดามารดา  จงมาปกปักษ์รักษาท่านทั้งหลาย  หากว่าคิดสิ่งหนึ่งประการใด  เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว  จงพลันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเทอญ
 


พระมหาประยูร  ติกขฺปญฺโญ ปธ.๘
วัดประยุรวงศาวาส แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะผู้จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
 

            การศึกษาของไทยเริ่มมาจากการศึกษาอยู่ในวัด  เรียกว่าวัดเป็นผู้จัดการศึกษา  ระบบการเรียนการสอนจึงเป็นระบบที่ผูกพันอยู่กับพระซึ่งเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางวิชาและจรณะ   กล่าวคือ  ผู้ที่จะสอนศิษย์ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า  วิชา  นั่นเอง  แต่ในการที่จะสอนศิษย์นั้น  ครูจะมีความรู้เพียงอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้  ต้องมีองค์ประกอบที่สองที่เรียกว่า จรณะ  ซึ่งจรณะนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญกว่าองค์ประกอบแรก  เพราะจรณะหมายถึงความประพฤติที่ครูจะต้องทำให้ศิษย์ดูเป็นแบบอย่าง  ดังนั้นการศึกษาต้องพัฒนาที่ครูหรือผู้สอนก่อน  กล่าวคือ  พัฒนาแบบพิมพ์สำหรับให้ศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตาม  เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คือ  ศิษย์ได้เป็นผู้มีคุณธรรมนำการศึกษา  เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบดังกล่าจึงจะชื่อว่าเป็นการศึกษาตามแนววิถีพุทธ
            คณะผู้จัดโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ  มีปณิธานที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นแนววิถีพุทธ  เพื่อให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ได้เรียนรู้วิถีการปฏิบัติ  วิถีการศึกษา  ตามรูปแบบที่บรรพบุรุษได้เคยศึกษามาตั้งแต่โบราณกาล  และเพื่อให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาเหล่านั้นได้พัฒนาตนตามแนววิถีพุทธ  เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รู้และเข้าใจวิถีพุทธศาสนา  และเขาเหล่านั้นจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  สามารถเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และเผยแพร่หลักธรรมมีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
 


คุณแม่ ดร. สิริ  กรินชัย
            ขอให้งานที่สร้างโรงเรียนวิถีพุทธของอุบาสิการะเบียบ  ถีรญาณี    พร้อมคณะ  จงดำเนินการด้วยความสำเร็จในการสร้างคนให้เป็นมนุษย์  สร้างมนุษย์ให้เป็นเทวดา  สร้างเทวดาให้เป็นพรหม  และขอให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ขอให้การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษอย่าได้มีอุปสรรคขัดข้อง  และให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 


นางระเบียบ   ชมชื่นธนโชค
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

            จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติด้วยการเป็นครูเด็กและเยาวชนมาตลอด ๑๖  ปี  ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  พบว่า  สภาพครอบครัวของนักเรียน  นักศึกษาบางครอบครัว  มีพ่อแม่พี่น้องอยู่กันพร้อมหน้า  บางครอบครัวมีพ่อ ไม่มีแม่  บางครอบครัวมีแม่ไม่มีพ่อ  บางครอบครัวอยู่กับตายาย  อยู่กับปู่ย่า  หรือญาติ  แต่บางครอบครัวมีพ่อแม่เหมือนไม่มี  คือ  ต่างแยกไปมีสามี ภรรยาใหม่  บางคนถูกพลัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่เล็กด้วยมัจจุราชมาร  แทบไม่เห็นหน้าพ่อแม่เลย  ทุกชีวิตล้วนมีสุขมีทุกข์ปะปนกัน  แต่ทุกครอบครัวจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ให้ลูกให้หลานได้เรียน  มีความรู้  ช่วยเหลือตนเองได้  ไม่อยากให้ลูกหลานลำบากเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครอง  และฝากลูกหลานให้อยู่ในความดูแลของครู  ด้วยความไว้วางใจที่สุด  และนับถือครู  ดุจเทวดาที่จะดูแล  เลี้ยงดู  ลูกหลานของตนให้ดี  แต่ในขณะเดียวกันลูกหลานบางครอบครัว  พ่อแม่ญาติที่น้องเอาใจใส่ดีเยี่ยม  ตามใจทุกอย่างแต่ลูกหลานก็ยังเพลิดเพลินเจริญใจ  หลงใหล  สังคมที่ยั่วยุ  จนเสียผู้เสียคน  ผู้ที่เสียใจที่สุด  คือ  พ่อแม่  ญาติพี่น้อง  ทั้งทุกข์ใจที่ลูกหลาน  เกเร  และเศร้าใจที่คนในสังคมนินทาว่าร้าย  แล้วใครเล่าจะช่วยลูกหลานท่านเหล่านั้น  หวังพึ่งแต่ว่า  ครูให้ครูดูแลลูกให้ เสียงขอร้อง  เสียงบอกกล่าวที่ฝากให้ลูกหลานให้ครู  ดูแลสั่งสอนลูก ๆ กับครู  ช่างน่าภูมิใจนัก  ครูจะทำหน้าที่ครู  เป็นพ่อแม่คนที่สองให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ท่านสุขใจได้หรือไม่ทั้ง หมดที่ได้เห็น  ได้ยิน  ได้ฟัง  จากการไปสัมผัสชุมชน  ข้าพเจ้า  หันกลับมาคิดและกลับมาดูตนเอง  ผู้ปกครองวางใจและมอบความไว้วางใจ 
            ผู้จัดตั้งจึงมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือการที่จะช่วยได้ดีที่สุดคือการให้ปัญญาแก่เขาเหล่านั้น นั่นก็คือการเป็นครูนั่นเอง

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2020 chulamani.ac.th All Rights Reserved