ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค..
แจ้ง "กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีก... 27/04/2562

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ปรัชญา 
ไตรสิกขาสร้างคนดี   จุลมณีสร้างสัมมาชีพ

วิสัยทัศน์
อาชีวะวิสุทธิ์   วิถีพุทธสร้างปัญญา   จิตอาสาบริการ  มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ 
ฝึกคิดสร้างสรรค์  แข่งขันวิชาการ สร้างรากฐานให้ชุมชน  เพียรสร้างตนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์   วิถีธรรม นำชีวิต
อัตลักษณ์    รอบรู้ปริยัติ   เชียวชาญปฏิบัติ  ถนัดใช้ปัญญา  จิตอาสาเพื่อชุมชน

หลักการบริหารจัดการวิทยาลัย    
สำนักเรียนเป็นบ้าน   ผู้บริหารเป็นหลัก   ครูให้ความรักเอาใจใส่ 
ใช้ไตรจักรการศึกษา ผู้เรียนเกิดปัญญา  สรรพอาชีวาเป็นเครื่องคุ้มครองตน

ตราประจำวิทยาลัย  ธรรมจักรประดิษฐานบนขนดพญานาคราช
 
ธรรมจักร
สัญลักษณ์พระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นกงล้อแห่งพระธรรม  แสดงถึงความก้าวหน้า   เคลื่อนที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กงล้อ ๘ ซี่  หมายถึงมรรคมีองค์ ๘ เป็นวิถีแห่งการ พัฒนาตนไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างสูงสุด

พญานาคราช  สัญลักษณ์ ผู้นำผู้ทรงอำนาจ  สง่างาม จิตมุ่งมั่นมีปัญญาบารมีแห่งผู้ทรงศีล

ธรรมจักรบนขนดพญานาคราช
แสดงถึงสิ่งสูงค่า ต้องได้รับการดูแล รักษา ปกป้อง คุ้มครองเป็นอย่างดี  เปรียบเสมือน เยาวชนผู้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง     เมื่อเข้ามาศึกษา อยู่ในวิทยาลัยอาชีวจุลมณี ศีรษะเกษ  ย่อมจะได้รับการดูแล  เอาใจใส่  ให้การศึกษา  ให้การฝึกอบรมเป็นอย่างดี  จากวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย    ชมพู  ขาว
ชมพู หมายถึง   ความรัก  ความสดใส  ความสวยงาม
ขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา   มีความบริสุทธ์  มีปัญญา มีเมตตา  เอื้ออาทร
 

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2019 chulamani.ac.th All Rights Reserved