ข่าวเด่นล่าสุดจากวิทยาลัย
ประกาศ!!!! ผลการการแข่งขันฯ ..
ประกาศ!!!! ผลการการแข่งขันทักษะฯ ปีการศึกษา 2565 อย่างไม่เป็นทางการ 27/01/2566

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา


ปรัชญา 

ไตรสิกขาสร้างคนดี   จุลมณีสร้างสัมมาชีพ

วิสัยทัศน์

อาชีวะวิสุทธิ์   วิถีพุทธสร้างปัญญา   จิตอาสาบริการ  มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ 
ฝึกคิดสร้างสรรค์  แข่งขันวิชาการ สร้างรากฐานให้ชุมชน  เพียรสร้างตนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์   วิถีธรรม นำชีวิต
อัตลักษณ์    รอบรู้ปริยัติ   เชียวชาญปฏิบัติ  ถนัดใช้ปัญญา  จิตอาสาเพื่อชุมชน


หลักการบริหารจัดการวิทยาลัย    
สำนักเรียนเป็นบ้าน   ผู้บริหารเป็นหลัก   ครูให้ความรักเอาใจใส่ 
ใช้ไตรจักรการศึกษา ผู้เรียนเกิดปัญญา  สรรพอาชีวาเป็นเครื่องคุ้มครองตน


  ตราประจำวิทยาลัย
คือ "ธรรมจักรบนขนดพญานาคราช"

สัญลักษณ์พระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นกงล้อแห่งพระธรรม  แสดงถึงความก้าวหน้า   เคลื่อนที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กงล้อ ๘ ซี่  หมายถึงมรรคมีองค์ ๘ เป็นวิถีแห่งการ พัฒนาตนไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างสูงสุด

 

พญานาคราช  สัญลักษณ์ ผู้นำผู้ทรงอำนาจ  สง่างาม จิตมุ่งมั่นมีปัญญาบารมีแห่งผู้ทรงศีล

ธรรมจักรบนขนดพญานาคราช
แสดงถึงสิ่งสูงค่า ต้องได้รับการดูแล รักษา ปกป้อง คุ้มครองเป็นอย่างดี  เปรียบเสมือน เยาวชนผู้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง     เมื่อเข้ามาศึกษา อยู่ในวิทยาลัยอาชีวจุลมณี ศีรษะเกษ  ย่อมจะได้รับการดูแล  เอาใจใส่  ให้การศึกษา  ให้การฝึกอบรมเป็นอย่างดี  จากวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย    ชมพู  ขาว
ชมพู หมายถึง   ความรัก  ความสดใส  ความสวยงาม
ขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา   มีความบริสุทธ์  มีปัญญา มีเมตตา  เอื้ออาทร
 

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
ถิรญาณี
ทั้งหมด
© 2024 chulamani.ac.th All Rights Reserved