ใบสมัครเรียน
ใบมอบตัว
ใบสมัครเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
54/1 หมู่ที่ 11 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
สถานที่เรียน
ระดับชั้น
สาขาปวช.
สาขาปวส.
รายละเอียดผู้สมัคร
ชื่อตัว :
*
นามสกุล :
*
ชื่อเล่น :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
*
อายุ :
ปี
โรคประจำตัว (ถ้ามี) :
เลขที่บัตรประชาชน :
*
เพศ :
*
กรุ๊ปเลือด :
ที่อยู่ปัจจุบันผู้สมัคร
เลขที่ :
*
หมู่ที่ :
หมู่บ้าน :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ :
ไลน์ ไอดี :
ความสามารถพิเศษ :
อาศัยอยู่กับ :
*
ชื่อบิดา :
*
นามสกุล :
*
อาชีพ :
*
ชื่อมารดา :
*
นามสกุล :
*
อาชีพ :
*
มีพี่น้อง :
คน *
ผู้สมัครเป็นคนที่ :
*
ที่อยู่บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
เลขที่ :
หมู่ที่ :
หมู่บ้าน :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
สถานภาพครอบครัว :
*
ข้อมูลทางการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียน :
*
ระดับ :
*
เกรดเฉลี่ย :
*
ตำบล/แขวง :
*
อำเภอ/เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง ก่อนไปกรอกใบมอบตัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
54/1 หมู่ที่ 11 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 0 4565 1714-5
มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040